Privacy verklaring

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 1.                 Wie zijn wij?

Selfstore BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Heirbaan 49, 2640 Mortsel, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0809.920.207 (“Selfstore”).

Selfstore verhuurt opslagruimten online. In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Artikel 2.                 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, prospecten, leveranciers en hun agenten, vertegenwoordigers, werknemers of onderaannemers, van bezoekers van onze website, van personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en van personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

Artikel 3.                 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Artikel 4 hieronder. Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 • Wanneer u een (potentiële) klant of leverancier bent (of in geval van een rechtspersoon een medewerker hiervan)
Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres, BTW-nummer
  Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer
Financiële bijzonderheden Identificatie- en bankrekeningnummers
Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
Overeenkomsten en schikkingen
Persoonlijke kenmerken Geboortedatum
Beroep en betrekking Particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer
Beeldopnamen Beelden van bewakingscamera’s
 • Wanneer u een bezoeker bent van onze website
Identificatie- en contactgegevens Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)

 

 • Wanneer u uw visitekaartje of anderszins uw contactgegevens aan ons verstrekt
Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres
Beroep en betrekking Bedrijf of organisatie, functie
Leefgewoonten Gebruik van sociale media (bv. LinkedIn)
 • Wanneer u per e-mail of anderszins contact met ons opneemt
Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres
Andere Andere gegevens die u zelf meedeelt

Artikel 4.                 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor klanten- en leveranciersbeheer;
 • Om u de informatie te bezorgen die u heeft gevraagd;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie baseren wij op twee rechtsgronden. Wanneer de klant een natuurlijke persoon is, baseren wij deze verwerking op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten. Wanneer de klant een rechtspersoon is, baseren wij dit op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst (die niet de betrokkene is).
 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).

Artikel 5.                 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optreden zoals IT/cloud dienstverleners, sales dienstverleners, enz.
 • Verzekeraars
 • Dienstverleners voor fraudepreventie, incassobureaus
 • Binnen onze groep van ondernemingen
 • Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders
 • Potentiële kopers van ons bedrijf
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 6.                 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

Meer specifiek gelden onderstaande bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen worden bijgehouden zolang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden.
 • Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en 10 jaar na de beëindiging ervan.
 • Persoonsgegevens verkregen in de context van klachten of vragen zullen gewist (of geanonimiseerd) worden van zodra de klacht afgehandeld is.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Artikel 7.                 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Artikel 8.                 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar .

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Artikel 9.                 Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” onderaan het document. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

Artikel 10.               Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via .

(up to date: 18/09/2020)