Huishoudelijk reglement

Artikel 1.      Toepassingsgebied

Dit is het Huishoudelijk Reglement van Selfstore BV, met maatschappelijke zetel te Heirbaan 49, 2640 Mortsel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0809.920.207 (hierna “Selfstore”).

Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op elke persoon die met Selfstore een overeenkomst afsluit voor de huur van een opslagruimte (hierna de “Huurder”), alsook de personen die toegang hebben tot de opslagruimte en/of die gebruik maken van de toegangsrechten van de Huurder (hierna de “Gebruikers”).

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de tussen de Huurder en Selfstore overeengekomen contractuele verbintenissen en dient om de huurders van Selfstore een vreedzaam genot van de gehuurde opslagruimte (hierna de “Opslagbox”) en/of het terrein en gebouw waarin de Opslagbox zich bevindt (hierna de “Selfstore Site”) te garanderen.

Elke Huurder verbindt zich ertoe om het Huishoudelijk Reglement kenbaar te maken aan de Gebruikers en de eventuele rechtsopvolger(s) van de Huurder en erkent als enige in te staan voor de correcte naleving van dit Huishoudelijk Reglement door deze personen.

artikel 2.       Toegang tot de Selfstore Site

De Huurder en Gebruikers hebben uitsluitend toegang tot de Opslagbox en/of de Selfstore Site tijdens de openingsuren die worden vermeld op de website van Selfstore.

Iedere Huurder verkrijgt een persoonlijke toegang tot de Selfstore Site en de Opslagbox. Deze toegang is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden.

Wanneer de Huurder aan één of meerdere Gebruikers toegang wil geven tot de Opslagbox, moet de Huurder hiervoor een afzonderlijke toegang vragen aan Selfstore, waarbij de Huurder volgende gegevens van de Gebruiker(s) zal verstrekken aan Selfstore: [Naam, telefoonnummer].

Elke Huurder en Gebruiker zorgt ervoor dat de inrit, gangen, alsook de nooduitgang, noodladders en brandbeveiligingsinstallaties van de Selfstore Site te allen tijde vrij toegankelijk zijn. Zij staan er eveneens voor in om alle deuren en poorten te sluiten bij het binnenkomen of verlaten van de Selfstore Site.

De opritramp van Selfstore is alleen toegankelijk voor normale personenwagens of bestelwagens met een maximumhoogte van 2m 75cm en maximaal geladen gewicht van 2750 KGS. De Huurder en Gebruikers zullen de opritramp niet langer bezet houden dan nodig. De uitrit moet ten allen tijde vrij toegankelijk zijn.

De Selfstore Site beschikt over een overdekte parking binnen en een parking buiten, die beiden ter beschikking staan van de Huurder en de Gebruikers, met dien verstande dat in de overdekte parking maximaal 2 wagens tegelijkertijd mogen staan.

artikel 3.       Toegang tot de opslagbox

Elke Opslagbox is voorzien van een afsluitsysteem waarop een elektronisch slot is aangesloten. De Huurder en de Gebruikers verkrijgen alle informatie over de manier waarop de Opslagbox dient te worden afgesloten via mail. De Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Opslagbox.

artikel 4.       Noodgevallen/brand

De Huurder en de Gebruikers verbinden zich ertoe om op eigen verantwoordelijkheid kennis te nemen van de veiligheidsprocedure van Selfstore bij noodgevallen of brand. De Huurder en de Gebruikers kunnen deze veiligheidsprocedure te allen tijde raadplegen via het informatiebord aan de ingang.

Selfstore zorgt ervoor dat de nooduitgangen steeds duidelijk gemarkeerd zijn. De Huurder en de Gebruikers moeten de nooduitgangen te allen tijde vrijhouden. Zij kunnen enkel gebruikmaken van de nooduitgangen in geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval.

artikel 5.       Netheid

 Het is Huurder of de Gebruikers niet toegestaan om (publicitaire) uithangborden, affiches of andere aantekeningen aan te brengen op de buitenkant van de Opslagbox, noch in de andere ruimtes in de Selfstore Site.

De Huurder en de Gebruikers staan ervoor in om de Opslagbox met de nodige zorg te onderhouden. De Huurder en de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en/of afval in of rond de Opslagbox. De Huurder en de Gebruikers mogen geen afval of (delen van) goederen in of rond de Opslagbox/Selfstore Site achterlaten. In voorkomend geval kan Selfstore hiervoor een gepaste schadevergoeding vragen die minstens 75 EUR zal bedragen.

Selfstore stelt trolleys ter beschikking van de Huurder of de Gebruikers om de verplaatsing van bepaalde goederen te faciliteren. Na het gebruik van een trolley moet deze onbeschadigd worden teruggebracht naar de hiervoor voorziene plaats. In geen geval mogen deze trolleys de Selfstore Site verlaten. Bij vertraging in de terugbezorging zal Selfstore aan de Huurder een vergoeding aanrekenen van 20 EUR. Bij beschadiging van de trolley of wanneer deze niet wordt teruggebracht, zal Selfstore een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 250 EUR.

artikel 6.       Rustig genot

 De Huurder en de Gebruikers staan in voor het rustig genot van de Selfstore Site en de opslagruimtes door derden. Zo zorgen zij ervoor dat zij geen hinderlijke geuren verspreiden of lawaaioverlast veroorzaken.

De Huurder en de Gebruikers moeten zich te allen tijde gedragen zoals een goede huisvader en mogen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de goede reputatie van Selfstore.

artikel 7.       Veiligheid

Binnen de Storage Site gelden de algemene verkeersregels. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is 10 km/u, behalve wanneer een lagere snelheid redelijkerwijze verantwoord is om de veiligheid van de Selfstore Site en/of derden te waarborgen.

Op de Selfstore site geldt een strikt rookverbod.

Het gebruik van trolleys of andere rollend materiaal die door Selfstore ter beschikking worden gesteld, is altijd voor eigen risico van de Huurder en/of de Gebruikers. Zij zorgen ervoor dat geen enkel van deze zaken gebruikt of bediend worden door kinderen.

In geen geval mogen kinderen alleen worden gelaten op de Selfstore Site.

De Huurder en de Gebruikers staan ervoor in om goederen steeds op een veilige manier op te slaan in de Opslagbox. De Huurder en de Gebruikers zorgen ervoor dat zij hierbij geen druk uitoefenen op de muren of dat zij het maximale draagvermogen van de vloer niet overschrijden (namelijk 350kg/m²).

Selfstore heeft geen enkele verplichting om producten voor de Huurder in ontvangst te nemen. Indien de Huurder toch leveringen zou laten toekomen op de Selfstore Site, kan de Huurder Selfstore hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.

artikel 8.       Wijzingen van dit Huishoudelijk Reglement

 Selfstore behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Huishoudelijk Reglement. Selfstore zal de Huurder hiervan tijdig op de hoogte brengen. De meest recente versie van dit Huishoudelijk Reglement is te allen tijde beschikbaar op de website van Selfstore.

(up to date: 18/09/2020)