Algemene voorwaarden

Artikel 1.                 Definities

Selfstore: de vennootschap Selfstore BV, met maatschappelijke zetel te Heirbaan 49, 2640 Mortsel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0809.920.207, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, .

Huurder: een Consument of Onderneming die met Selfstore een Overeenkomst afsluit.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Selfstore en de Huurder, gesloten via de Website, waarbij Selfstore voor een bepaalde tijd een opslagruimte in huur geeft aan de Huurder, en waarbij de Huurder zich ertoe verbindt de afgesproken huurprijs te betalen.

Opslagbox: de opslagruimte die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst.

Bezittingen: De lichamelijke goederen die eigendom zijn van de Huurder, of die rechtsgeldig in zijn/haar bezit zijn, en die de Huurder wenst op te slaan in de Opslagbox.

Website: de website www.selfstore.be van Selfstore.

Selfstore Site: het terrein en gebouw van Selfstore waarin de Opslagbox zich bevindt.

Artikel 2.                 toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke factuur van Selfstore, alsook op alle Overeenkomsten die tot stand komen tussen Selfstore en de Huurder, voor zover er schriftelijk niet van is afgeweken.

Indien de Huurder online een Opslagbox reserveert, dan betekent dit dat de Huurder volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met de inhoud en toepassing van deze Algemene Voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Huurder volledig verzaakt aan de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Selfstore mits haar uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding.

Selfstore is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, o.a. om zich te schikken naar haar wettelijke verplichtingen. De Huurder zal op passende wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen zullen enkel van toepassing zijn op de Overeenkomsten die tot stand komen na deze wijzigingen.

Artikel 3.                  Voorwerp, aard en totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst betreft een gemeenrechtelijke huur en valt niet onder de regels inzake handelshuur, noch woninghuur.

Aangezien de Overeenkomst voorziet in de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, heeft de Huurder geen herroepingsrecht. Het staat de Huurder echter vrij om de Overeenkomst op te zeggen op het tijdstip en de wijze zoals voorzien in de Overeenkomst.

De Huurder erkent uitdrukkelijk dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Huurder eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft over de Opslagbox en/of de Selfstore Site.

De Overeenkomst tussen Selfstore en de Huurder komt tot stand op het ogenblik waarop de Huurder een reservatie plaatst. Door het plaatsen van een reservatie, erkent de Huurder volledig geïnformeerd te zijn over de inhoud, draagwijdte en werking van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en het Huishoudelijk Reglement.

Selfstore behoudt zich het recht voor om bij de aanvang van de Overeenkomst aan de Huurder een andere opslagruimte van een vergelijkbare of grotere opslagfaciliteit aan te bieden, zonder dat dit extra kosten voor de Huurder met zich meebrengt. Als er geen opslagruimte van het overeengekomen (of groter) type beschikbaar is op de voorziene datum van ingebruikneming, heeft de Huurder het recht om de Overeenkomst te ontbinden per aangetekend schrijven binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving door Selfstore. Deze ontbinding heeft de terugbetaling van alle reeds betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten tot gevolg. Bij gebreke aan een tijdige ontbinding, zal de inwerkingtreding van de Overeenkomst opgeschort worden tot op het moment dat een opslagruimte van het overeengekomen (of groter) type beschikbaar is. Selfstore is nooit aansprakelijk voor enige schade in hoofde van de Huurder als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een opslagruimte.

De Huurder aanvaardt dat alle vermeldingen op de Website betreffende de afmetingen van een opslagruimte schattingen zijn. Afwijkingen tussen de werkelijke grootte van een Opslagbox en de aangegeven grootte in de Overeenkomst van minder dan 15% kunnen nooit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

Artikel 4.                  Bestemming en gebruik

De Opslagbox wordt verhuurd met als uitsluitend doel de opslag van de Bezittingen. Het is de Huurder niet toegelaten om de Opslagbox een andere bestemming te geven.

De Huurder zal de Opslagbox gebruiken met de nodige zorg en in overeenstemming met de bestemming, de bepalingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement, alsook met de toepasselijke wet- en regelgeving en eventuele instructies van de lokale en nationale overheden, nutsbedrijven en verzekeraars.

De Huurder verbindt zich ertoe om de Opslagbox te gebruiken op zodanige wijze dat de omgeving, het milieu en andere Selfstore Site gebruikers hier nooit enige hinder en/of schade door ondervinden. De Huurder dient hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

De Huurder mag de Opslagbox niet gebruiken:

 • voor commerciële activiteiten, als werkplaats of voor een openbare verkoop;
 • als domicilie, maatschappelijke zetel of vestigingseenheid van een vennootschap;
 • voor illegale, criminele of immorele activiteiten.

Het is de Huurder niet toegestaan om in de Opslagbox onderstaande of gelijkaardige goederen op te slaan (deze lijst is niet exhaustief):

 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
 • juwelen, bont, kunstvoorwerpen, en voorwerpen met een emotionele, onvervangbare of bijzondere waarde;
 • geactiveerde elektrische apparaten;
 • dieren of enig ander levend organisme;
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (inclusief dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);
 • elk voorwerp dat rook of geurhinder kan veroorzaken;
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken;
 • goederen waarvan het bezit wettelijk verboden is (zoals drugs, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde goederen, namaakgoederen, smokkelwaar, vuurwapens, springstoffen of munitie).
 • auto- en/of motorwrakken;
 • giftige, ontplofbare en ontvlambare goederen, alsook andere voor het milieu, de mens of andere goederen gevaarlijke of giftige stoffen (zoals chemicaliën, radioactieve en biologische stoffen, kankerverwekkende stoffen, asbest, (kunst)mest, gasflessen en/of accu’s, vuurwerk, benzine, diesel of andere brandstoffen).

Indien de Huurder handelt in strijd met dit artikel, maakt dit een ernstige wanprestatie uit en is de Huurder aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Selfstore en/of enige derde hierdoor lijdt.

Op Selfstore rust geen verplichting om na te gaan of de Bezittingen in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5.                  Toegang tot de Opslagbox door Selfstore en/of derden

Selfstore heeft enkel toegang tot de inhoud van de Opslagbox met voorafgaande toestemming van de Huurder. In geval van plotse gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken, kan Selfstore zichzelf evenwel zonder toestemming van de Huurder en zonder voorafgaande waarschuwing toegang verschaffen tot de Opslagbox.

Wanneer Selfstore vermoedt dat de Huurder handelt in strijd met de bepalingen uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement of de toepasselijke wet- of regelgeving, heeft zij het recht om zichzelf alsook de bevoegde overheden toegang te verschaffen tot de Opslagbox. Alle kosten die hiermee verband houden, zijn ten laste van de Huurder. In voorkomend geval kan Selfstore de Huurder op de hoogte brengen van dergelijke toegang, zonder dat zij hiertoe evenwel verplicht is. Selfstore kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ten gevolge van (externe) handhaving of inspecties wordt veroorzaakt aan de Bezittingen.

Selfstore heeft te allen tijde recht op toegang tot de Opslagbox om werkzaamheden en onderzoek uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren, in het kader van onderhoud, herstellingen, renovatie, uitbreiding, herpartitionering, of voor het aanbrengen van extra voorzieningen. Selfstore zal de Huurder hiervan minstens veertien (14) kalenderdagen op voorhand informeren. In voorkomend geval dient de Huurder deze toegang te faciliteren.

Selfstore kan de Huurder verzoeken om de Bezittingen te verplaatsen naar een voorgestelde alternatieve opslagruimte. Selfstore zal de Huurder hiervan minstens veertien (14) kalenderdagen op voorhand verwittigen. Indien de Huurder niet akkoord gaat met de verplaatsing, heeft hij/zij het recht om de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat Selfstore enige schadevergoeding verschuldigd is, op voorwaarde dat dit gebeurt per aangetekend schrijven binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving door Selfstore. Indien de Huurder nalaat om de Overeenkomst tijdig te ontbinden en de Bezittingen te verhuizen, kan Selfstore de Opslagbox betreden teneinde de Bezittingen, met de nodige zorg maar op risico van de Huurder, zelf naar een andere opslagruimte te verplaatsen.

Artikel 6.                  Prijs en betalingsmodaliteiten

De door Selfstore op de Website met de Huurder overeengekomen huurprijs is inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

De verschuldigde huurprijs en eventuele kosten zullen per kalendermaand gefactureerd worden samen met de verschuldigde BTW.

De huurprijs zal jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst geïndexeerd worden volgens onderstaande formule:

Aangepaste huurprijs = Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
Basisindexcijfer

De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in de Overeenkomst.
Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de aanpassing van de huurprijs.
Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van de Overeenkomst voorafgaat.

In geval van niet-betaling van de huurprijs en/of bijkomende kosten op de voorziene vervaldag om welke reden dan ook:

 • worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
 • heeft Selfstore het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Huurder geheel of gedeeltelijk te schorsen;
 • heeft Selfstore het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige reservaties te weigeren;
 • kan Selfstore aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Selfstore om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade;
 • is Selfstore gerechtigd om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling die zij dient te sturen; en
 • mag Selfstore aan de Huurder de toegang tot de Opslagbox ontzeggen tot op het moment van integrale betaling van het openstaande bedrag, in welk geval de Huurder gehouden blijft tot betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten.

De Huurder erkent dat de Bezittingen in de Opslagbox tot zekerheid dienen van het recht van Selfstore op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere bedragen die door de Huurder aan Selfstore verschuldigd zijn, dit in toepassing van artikel 20, 1° van de Hypotheekwet.

Artikel 7.                  Huurwaarborg

De Huurder dient samen met de betaling van de eerste huurprijs een huurwaarborg te betalen. Het bedrag van de huurwaarborg hangt af van het type opslagruimte dat de Huurder in huur neemt.

Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal Selfstore de Opslagbox inspecteren. Indien de Opslagbox proper en onbeschadigd wordt bevonden en vaststaat dat de Huurder aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zal de door de Huurder betaalde huurwaarborg worden terugbetaald. Selfstore heeft het recht om de door de Huurder verschuldigde bedragen te compenseren met de huurwaarborg.

Op de huurwaarborg wordt geen interest toegekend en deze is exclusief BTW.

Artikel 8.                  Conformiteit en garantie

Selfstore staat ervoor in dat de Opslagbox voldoet aan de Overeenkomst, de op de Website vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de Overeenkomst toepasselijke wet- of regelgeving.

Verborgen gebreken in de Opslagbox moeten door de Huurder per aangetekend schrijven worden gemeld aan Selfstore op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres binnen een redelijke termijn van zeven (7) kalenderdagen na kennisname en met opgave van de nodige stavingsstukken en foto’s. Indien de Huurder nalaat om deze gebreken (tijdig) ter kennis te brengen van Selfstore vervalt diens vorderingsrecht.

Artikel 9.                  Overdracht van huur en onderhuur

Het is de Huurder verboden om de huur over te dragen of onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van Selfstore. In geen geval zal de Huurder zich kunnen beroepen op een stilzwijgende toestemming.

artikel 10.                Aansprakelijkheid

De Huurder erkent en aanvaardt als enige verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Opslagbox en/of die gebruik maken van de toegangsrechten van de Huurder (hierna de “Gebruikers”). Elke verwijzing naar “Huurder” in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het Huishoudelijk Reglement houdt tevens een verwijzing in naar deze personen.

De Huurder is tegenover Selfstore aansprakelijk voor alle schade aan de Opslagbox en/of de Selfstore Site die het gevolg zou zijn van enige handeling van de Huurder in strijd met de bestemming, de bepalingen van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Huurder als enige de juridische en/of economische eigendom van de Bezittingen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Bezittingen te aanvaarden. De Huurder zal Selfstore vergoeden en vrijwaren inzake alle kosten, vorderingen of enige andere actie van een derde partij in verband met de Bezittingen.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Selfstore bij de uitvoering van haar verbintenissen niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Indien Selfstore bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

De eventuele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Selfstore ten aanzien van de Huurder is ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedurende het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid doet ontstaan (of indien er nog geen voorafgaand jaar is: het bedrag dat gedurende het jaar van de gebeurtenis) door de Huurder aan Selfstore werd betaald in het kader van de Overeenkomst, met als maximum het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij effectief wordt uitbetaald in het jaar waarin het schadegeval zich voordoet.

Artikel 11.                Veiligheid

Selfstore verhuurt de Opslagbox zonder enige garantie inzake de bewaring, het toezicht op of de veiligheid van de Bezittingen.

Voor zover wettelijk vereist of toegelaten, zal Selstore meewerken aan enige inspectie of controle van de Opslagbox en/of de Selfstore Site door enige bevoegde overheid of overheidsinstantie. Selfstore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze inspecties of controles.

artikel 12.                Verplichte verzekering

De Huurder is verplicht om gedurende de volledige duur van de Overeenkomst de Bezittingen aan de gebruikelijke voorwaarden en voor hun volledige waarde te verzekeren tegen verlies, diefstal en schade.

De minimale verzekeringswaarde per Opslagbox bedraagt 3.000 EUR. Tenzij anders aangegeven, is deze verzekering inbegrepen in de maandelijkse huurprijs.

Tot een waarde van 10.000 EUR kan de Huurder een bijkomende verzekering nemen via Selfstore.

Voor Bezittingen die de waarde van 10.000 EUR overschrijden, dient de Huurder zich voor eigen rekening bijkomend te verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. De Huurder verbindt zich ertoe om, bij het afsluiten van de Overeenkomst, het bewijs van deze verzekering te leveren, evenals van de betaling van de laatste vervallen premie.

De Huurder vrijwaart Selfstore van elke aansprakelijkheid voor schade aan de Bezittingen, alsook tegen elk mogelijk verhaal door de verzekeraar van de Huurder.

Artikel 13.                Onderhoud, herstellingen en wijzigingen

De Huurder zal de Opslagbox in goede staat onderhouden. De Huurder zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde schade te voorkomen aan de Opslagbox, de Selfstore Site en/of de eigendom van Selfstore of derden.

De Huurder zal Selfstore uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na kennisname informeren van enige schade aan de Opslagbox, bij gebreke waaraan de Huurder aansprakelijk zal zijn voor het herstel van deze schade. Selfstore zal de nodige herstellingen (laten) uitvoeren, waarbij kleine herstellingen in de zin van artikel 1754 BW en herstellingen van schade door de fout van de Huurder ten laste zijn van de Huurder. De herstelling van schade ten gevolge van slijtage of ouderdom zijn ten laste zijn Selfstore.

De Huurder zal alle werken dulden die Selfstore zal uitvoeren aan de Opslagbox in het kader van onderhoud, herstellingen of renovatie, zonder dat de Huurder gerechtigd is op enige schadevergoeding of prijsaanpassing.

Het is de Huurder niet toegestaan om enige structurele wijzigingen aan te brengen aan de Opslagbox.

Artikel 14.                Einde van de Overeenkomst

Wanneer de Overeenkomst een einde neemt, ongeacht de reden, dient de huurder de Opslagbox aan Selfstore geheel ontruimd en in dezelfde staat terug te leveren als waarin de Huurder de Opslagbox heeft ontvangen, met uitzondering van normale slijtage. Ingeval de Huurder hieromtrent in gebreke blijft, zal hij/zij aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade die hieruit kan voortvloeien (zoals kosten voor ontruiming en opkuis van de Opslagbox).

Selfstore heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder (i) rechterlijke tussenkomst, (ii) voorafgaande ingebrekestelling, en (iii) betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien één of meerdere van onderstaande omstandigheden zich voordoen:

 • In geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming door de Huurder in de nakoming van zijn/haar verbintenissen onder de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarde en/of het Huishoudelijk Reglement en deze contractuele wanprestatie niet wordt hersteld binnen zeven (7) kalenderdagen na de ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling;
 • Indien Selfstore vermoedt dat de Huurder handelt in strijd met artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden en deze vermoedens worden bevestigd na een inspectie door een bevoegde overheid;
 • Indien de Huurder een faillissement, gerechtelijke reorganisatie of opschorting van betaling heeft aangevraagd, of de Huurder de controle verliest over zijn/haar vermogen of substantiële delen ervan.

De ontbinding van de Overeenkomst heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen van Selfstore t.a.v. de Huurder tot gevolg.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst behoudt Selfstore zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen keuze van Selfstore:

 • de Bezittingen te verwijderen uit de Opslagbox en deze te verplaaten naar een alternatieve opslagruimte, zonder dat Selfstore aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van deze verwijdering. In dit geval kan Selfstore een schadevergoeding aanrekenen van minimum 75 EUR voor de verhuiskosten, onverminderd haar recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade;
 • de Huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen gelijk aan de maandelijkse huurprijs;
 • de Bezittingen te verkopen teneinde enige openstaande bedragen te dekken, waarbij het eventuele saldo aan de Huurder zal worden terugbetaald.

Artikel 15.                Klachtenprocedure

Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst door Selfstore moeten worden ingediend bij de klantendienst van Selfstore per aangetekend schrijven op het in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres. De klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd, met opgave van de nodige stavingsstukken.

De Huurder verbindt zich ertoe om klachten uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na datum van kennisname te melden aan Selfstore. Ingediende klachten zullen worden beantwoord uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum van ontvangst.

Artikel 16.                Kennisgevingen

Alle kennisgevingen kunnen geldig gebeuren op volgend e-mailadres: . De Huurder verstrekt Selfstore een postadres en een e-mailadres waarop Selfstore de Huurder kan bereiken.

De Huurder is ervoor verantwoordelijk om de meest recente contactgegevens (bv. adreswijzigingen) te verstrekken aan Selfstore. Indien de Huurder zijn/haar contactgegevens niet correct registreert, gebeurt alle berichtgeving rechtsgeldig aan het meest recente door Selfstore gekende adres.

Artikel 17.                Verwerking van persoonsgegevens

Selfstore zal in het kader van haar contractuele relatie met de Huurder persoonsgegevens van de Huurder en/of diens agenten, vertegenwoordigers, werknemers of onderaannemers verzamelen. De door de Huurder meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de nationale uitvoeringswetgeving, alsook met het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Selfstore, waarvan de meest recente versies steeds beschikbaar zijn op de Website.

De Huurder zal het Privacybeleid van Selfstore ter beschikking stellen van de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers van wie zij persoonsgegevens aan Selfstore verstrekt.

Artikel 18.                Overmacht

Selfstore is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Huurder ingeval van overmacht, zonder dat de Huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere vorm van (kosten)vergoeding.

In geval van overmacht heeft Selfstore het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien deze uitvoering onmogelijk of onhaalbaar wordt. Deze bepaling geldt eveneens indien Selfstore bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van een derde.

Onder overmacht wordt verstaan: elke onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Partijen valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet kunnen worden vermeden, dewelke de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of wezenlijk verzwaart. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen: brand, overstroming, oorlog, embargo, staking, oproer, epidemie, pandemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, contractuele tekortkomingen van derden, fouten of vertraging te wijten aan derden en netwerk/internet/telecomstoringen.

Artikel 19.                Varia

Deelbaarheid. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen onverlet. Selfstore en de Huurder verbinden zich ertoe om in het geval van een nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen omtrent deze bepaling, die de initiële bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

Geen afstand. De niet- of laattijdige uitoefening door Selfstore van de rechten krachtens de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door Selfstore moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Toepasselijk recht. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Bevoegde rechtbank. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

(up to date: 18/09/2020)